شعار پرویز سوبله چوبله در دربی 83

شعار پرویز سوبله چوبله در دربی 83
خیلی از پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس دوست دارند از نزدیک دربی را ببینند. حضور در جایگاه ویژه استادیوم آزادی برای آنها زنده شدن خاطرات گذشته است. از همه مهمتر برای ثانیه هایی دوباره به قاب تلویزیون خواهند آمد و یادی از آنها خواهد شد.

شعار پرویز سوبله چوبله در دربی 83

خیلی از پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس دوست دارند از نزدیک دربی را ببینند. حضور در جایگاه ویژه استادیوم آزادی برای آنها زنده شدن خاطرات گذشته است. از همه مهمتر برای ثانیه هایی دوباره به قاب تلویزیون خواهند آمد و یادی از آنها خواهد شد.
شعار پرویز سوبله چوبله در دربی 83

label, , , , , , , , , , , ,

About the author