شعار سوبله؛چوبله 6 هزار نفری در قلب اروپا برای مظلومی!

شعار سوبله؛چوبله 6 هزار نفری در قلب اروپا برای مظلومی!
پرویز مظلومی شاید هیچ گاه باورش نمی شد روزی خارج از ایران بیش از 6 هزار نفر یک صدا شعار مرد علاقه اش را برایش بخوانند.

شعار سوبله؛چوبله 6 هزار نفری در قلب اروپا برای مظلومی!

پرویز مظلومی شاید هیچ گاه باورش نمی شد روزی خارج از ایران بیش از 6 هزار نفر یک صدا شعار مرد علاقه اش را برایش بخوانند.
شعار سوبله؛چوبله 6 هزار نفری در قلب اروپا برای مظلومی!

free download movie

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author