شروع دوباره زندگی آرتمیا

شروع دوباره زندگی آرتمیا
پس از چند سال کم آبی دریاچه ارومیه و افزایش غلظت نمک، پر آب شدن این دریاچه باعث شروع دوباره زندگی آرتمیا در این دریاچه شده است.
۰۸:۳۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


شروع دوباره زندگی آرتمیا

پس از چند سال کم آبی دریاچه ارومیه و افزایش غلظت نمک، پر آب شدن این دریاچه باعث شروع دوباره زندگی آرتمیا در این دریاچه شده است.
۰۸:۳۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


شروع دوباره زندگی آرتمیا

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author