شرایط درخواست تسهیلات ریالی از منابع صندوق توسعه ملی در بانک توسعه صادرات

شرایط درخواست تسهیلات ریالی از منابع صندوق توسعه ملی در بانک توسعه صادرات
بانک توسعه صادرات ایران از سال ۱۳۹۱ اقدام به انعقاد قراردادهای عاملیت و سپرده‌گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی کرده است.
۱۸:۳۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


شرایط درخواست تسهیلات ریالی از منابع صندوق توسعه ملی در بانک توسعه صادرات

بانک توسعه صادرات ایران از سال ۱۳۹۱ اقدام به انعقاد قراردادهای عاملیت و سپرده‌گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی کرده است.
۱۸:۳۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


شرایط درخواست تسهیلات ریالی از منابع صندوق توسعه ملی در بانک توسعه صادرات

label, , , , , , , , , , , ,

About the author