شدیدترین رقابت تاریخ در تیم ملی/ ماموریت فوق دشوار کی‌روش و دستیارانش

شدیدترین رقابت تاریخ در تیم ملی/ ماموریت فوق دشوار کی‌روش و دستیارانش
سرمربی تیم ملی باید در ماموریتی دشوار برای دو دیدار ابتدایی تیم ملی از میان بیش از سی بازیکن آماده فوتبال ایران لیست نهایی خود را انتخاب کند.

شدیدترین رقابت تاریخ در تیم ملی/ ماموریت فوق دشوار کی‌روش و دستیارانش

سرمربی تیم ملی باید در ماموریتی دشوار برای دو دیدار ابتدایی تیم ملی از میان بیش از سی بازیکن آماده فوتبال ایران لیست نهایی خود را انتخاب کند.
شدیدترین رقابت تاریخ در تیم ملی/ ماموریت فوق دشوار کی‌روش و دستیارانش

label, , , , , , , , , , , ,

About the author