شجاعی چطور دوباره آن مهره‌ای شد که کی‌روش می‌خواهد؟

شجاعی چطور دوباره آن مهره‌ای شد که کی‌روش می‌خواهد؟
مسعود دوباره توانسته اعتماد به نفس لازم را به دست بیاورد.

شجاعی چطور دوباره آن مهره‌ای شد که کی‌روش می‌خواهد؟

مسعود دوباره توانسته اعتماد به نفس لازم را به دست بیاورد.
شجاعی چطور دوباره آن مهره‌ای شد که کی‌روش می‌خواهد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author