شبکه ملی اطلاعات محدویتی ایجاد نمی کند

شبکه ملی اطلاعات محدویتی ایجاد نمی کند
وزیر ارتباطات می گوید یا راه اندازی شبکه ملی اطلاعات کاربران پس از این، اطلاعات و خدمات را با کیفیت بهتر، سرعت بالاتر و تعرفه کمتر دریافت خواهند کرد. آئین رونمایی از مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات صبح امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور در وزارت ارتباطات برگزار شد.
۲۱:۳۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


شبکه ملی اطلاعات محدویتی ایجاد نمی کند

وزیر ارتباطات می گوید یا راه اندازی شبکه ملی اطلاعات کاربران پس از این، اطلاعات و خدمات را با کیفیت بهتر، سرعت بالاتر و تعرفه کمتر دریافت خواهند کرد. آئین رونمایی از مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات صبح امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور در وزارت ارتباطات برگزار شد.
۲۱:۳۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


شبکه ملی اطلاعات محدویتی ایجاد نمی کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author