شاگردان مایدا به فیلیپین رسیدند

شاگردان مایدا به فیلیپین رسیدند
بازیکنان تیم ملى والیبال بانوان ایران بعد از پروازی ١٠ ساعته به مانیل پایتخت فیلیپین رسیدند.

شاگردان مایدا به فیلیپین رسیدند

بازیکنان تیم ملى والیبال بانوان ایران بعد از پروازی ١٠ ساعته به مانیل پایتخت فیلیپین رسیدند.
شاگردان مایدا به فیلیپین رسیدند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author