سیل و گرما در اروپا

سیل و گرما در اروپا
بارش شدید باران در بخش هایی از شرق اروپا سیل به راه انداخت.
۱۰:۳۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۸ شهریور


سیل و گرما در اروپا

بارش شدید باران در بخش هایی از شرق اروپا سیل به راه انداخت.
۱۰:۳۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۸ شهریور


سیل و گرما در اروپا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author