سیل در شمال و مرکز فرانسه

سیل در شمال و مرکز فرانسه
سیل در شمال و مرکز فرانسه زندگی مردم را مختل و به خانه ها، جاده ها و مزارع خسارت های زیادی وارد کرد.
۱۹:۳۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


سیل در شمال و مرکز فرانسه

سیل در شمال و مرکز فرانسه زندگی مردم را مختل و به خانه ها، جاده ها و مزارع خسارت های زیادی وارد کرد.
۱۹:۳۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


سیل در شمال و مرکز فرانسه

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author