سید جلال: عرب ها از آزادی پر از تماشاگر می ترسند/قطر و امارات و عربستان علیه ما اتحاد می کنند

سید جلال: عرب ها از آزادی پر از تماشاگر می ترسند/قطر و امارات و عربستان علیه ما اتحاد می کنند
مدافع با تجربه تیم ملی تماشاگران را یک یار پرقدرت برای تیم ملی می داند.

سید جلال: عرب ها از آزادی پر از تماشاگر می ترسند/قطر و امارات و عربستان علیه ما اتحاد می کنند

مدافع با تجربه تیم ملی تماشاگران را یک یار پرقدرت برای تیم ملی می داند.
سید جلال: عرب ها از آزادی پر از تماشاگر می ترسند/قطر و امارات و عربستان علیه ما اتحاد می کنند

label, , , , , , , , , , ,

About the author