سید جلال، به استقبال خداحافظی نمی‌رود!

سید جلال، به استقبال خداحافظی نمی‌رود!
سید جلال با فرم خوبی در حال ادامه بازی است . برای پرسپولیس و برای تیم ملی. 

سید جلال، به استقبال خداحافظی نمی‌رود!

سید جلال با فرم خوبی در حال ادامه بازی است . برای پرسپولیس و برای تیم ملی. 
سید جلال، به استقبال خداحافظی نمی‌رود!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author