سکوت در قبال خط خوردن سروش رفیعی

سکوت در قبال خط خوردن سروش رفیعی
آیا مشکل سربازی سروش رفیعی همچنان به قوت خود باقی‌ است؟

سکوت در قبال خط خوردن سروش رفیعی

آیا مشکل سربازی سروش رفیعی همچنان به قوت خود باقی‌ است؟
سکوت در قبال خط خوردن سروش رفیعی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author