«سوبله چوبله» توان گذر از این مسیر دشوار را دارد؟

«سوبله چوبله» توان گذر از این مسیر دشوار را دارد؟
پرویز مظلومی و استقلال که در حال حاضر صدرنشین لیگ هستند، در ادامه راه کار سختی برای قهرمان شدن دارند.

«سوبله چوبله» توان گذر از این مسیر دشوار را دارد؟

پرویز مظلومی و استقلال که در حال حاضر صدرنشین لیگ هستند، در ادامه راه کار سختی برای قهرمان شدن دارند.
«سوبله چوبله» توان گذر از این مسیر دشوار را دارد؟

تلگرام

افق

label, , , , , , , , , , , ,

About the author