سلفی پسرانی که کروش می گوید اگر ایران بمانند ،استعدادشان می سوزد

سلفی پسرانی که کروش می گوید اگر ایران بمانند ،استعدادشان می سوزد
کارلوس کروش در پایان بازی ایران و هند در کنار جوانان تیمش ایستاد و با آنها سلفی گرفت. نسل نویی که در یک سال گذشته با او به پیراهن تیم ملی رسیدند.

سلفی پسرانی که کروش می گوید اگر ایران بمانند ،استعدادشان می سوزد

کارلوس کروش در پایان بازی ایران و هند در کنار جوانان تیمش ایستاد و با آنها سلفی گرفت. نسل نویی که در یک سال گذشته با او به پیراهن تیم ملی رسیدند.
سلفی پسرانی که کروش می گوید اگر ایران بمانند ،استعدادشان می سوزد

خبر دانشجویی

ورزش و زندگی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author