سلفی عجیب احمدرضا عابدزاده!

سلفی عجیب احمدرضا عابدزاده!
یکی از وظایف عابدزاده در متل قو گرفتن عکس سلفی است!

سلفی عجیب احمدرضا عابدزاده!

یکی از وظایف عابدزاده در متل قو گرفتن عکس سلفی است!
سلفی عجیب احمدرضا عابدزاده!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author