سلفی خائن 90 میلیون یورویی در ورزشگاه خانگی یوونتوس

سلفی خائن 90 میلیون یورویی در ورزشگاه خانگی یوونتوس
هیگواین در تمرین یووه حاضر شد تا خشم ناپلی‌ها بیش از قبل شود.

سلفی خائن 90 میلیون یورویی در ورزشگاه خانگی یوونتوس

هیگواین در تمرین یووه حاضر شد تا خشم ناپلی‌ها بیش از قبل شود.
سلفی خائن 90 میلیون یورویی در ورزشگاه خانگی یوونتوس

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author