سقوط یک هواپیمای کوچک در آمریکا

سقوط یک هواپیمای کوچک در آمریکا
دراثر سقوط یک هواپیمای کوچک در غرب ایندیانا در آمریکا دو تن زخمی شدند.
۱۵:۴۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


سقوط یک هواپیمای کوچک در آمریکا

دراثر سقوط یک هواپیمای کوچک در غرب ایندیانا در آمریکا دو تن زخمی شدند.
۱۵:۴۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


سقوط یک هواپیمای کوچک در آمریکا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author