سقوط شهرستان «اومنه» افغانستان

سقوط شهرستان «اومنه» افغانستان
شهرستان «اومنه» استان پکتیکای افغانستان به اشغال طالبان درآمد.
۱۲:۴۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۴ شهریور


سقوط شهرستان «اومنه» افغانستان

شهرستان «اومنه» استان پکتیکای افغانستان به اشغال طالبان درآمد.
۱۲:۴۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۴ شهریور


سقوط شهرستان «اومنه» افغانستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author