سفرای جدید استوارنامه هایشان را تقدیم رئیس جمهور کردند

سفرای جدید استوارنامه هایشان را تقدیم رئیس جمهور کردند
سفیران جدید پاکستان، استرالیا و بلاروس استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهور کردند.
۱۲:۴۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


سفرای جدید استوارنامه هایشان را تقدیم رئیس جمهور کردند

سفیران جدید پاکستان، استرالیا و بلاروس استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهور کردند.
۱۲:۴۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


سفرای جدید استوارنامه هایشان را تقدیم رئیس جمهور کردند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author