سعودی ها صدای پارلمان اروپا را هم درآوردند

سعودی ها صدای پارلمان اروپا را هم درآوردند
پارلمان اروپا، عربستان سعودی را به حمایت از گروه های تروریستی متهم کرد.
۰۷:۳۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


سعودی ها صدای پارلمان اروپا را هم درآوردند

پارلمان اروپا، عربستان سعودی را به حمایت از گروه های تروریستی متهم کرد.
۰۷:۳۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


سعودی ها صدای پارلمان اروپا را هم درآوردند

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author