سر بهداد سلیمی هم شلاق خوردیم؛هم پیاز پوست کندیم و هم جریمه دادیم!

سر بهداد سلیمی هم شلاق خوردیم؛هم پیاز پوست کندیم و هم جریمه دادیم!
آقای رئیس گفته هم اعتراض کردیم و هم عذر خواستیم و این پایان تلخ یک هیاهوی احساسی در المپیک است.

سر بهداد سلیمی هم شلاق خوردیم؛هم پیاز پوست کندیم و هم جریمه دادیم!

آقای رئیس گفته هم اعتراض کردیم و هم عذر خواستیم و این پایان تلخ یک هیاهوی احساسی در المپیک است.
سر بهداد سلیمی هم شلاق خوردیم؛هم پیاز پوست کندیم و هم جریمه دادیم!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author