سرگردانی صدها مسافر در فرودگاه جان اف کندی

سرگردانی صدها مسافر در فرودگاه جان اف کندی
مشکل رایانه ای فرودگاه جان اف کندی نیویورک موجب شد صدها تن از مسافران ساعت ها در فرودگاه سرگردان شوند.
۱۶:۴۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


سرگردانی صدها مسافر در فرودگاه جان اف کندی

مشکل رایانه ای فرودگاه جان اف کندی نیویورک موجب شد صدها تن از مسافران ساعت ها در فرودگاه سرگردان شوند.
۱۶:۴۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


سرگردانی صدها مسافر در فرودگاه جان اف کندی

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author