سرکوب مردم کشمیر ادامه دارد

سرکوب مردم کشمیر ادامه دارد
درگیری های خشونت آمیز پلیس و نیروهای امنیتی کشمیر با مردم این منطقه که از ۱۸ تیر ماه گذشته آغاز شده با گذشت بیش از هفت هفته همچنان ادامه دارد.
۱۱:۳۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


سرکوب مردم کشمیر ادامه دارد

درگیری های خشونت آمیز پلیس و نیروهای امنیتی کشمیر با مردم این منطقه که از ۱۸ تیر ماه گذشته آغاز شده با گذشت بیش از هفت هفته همچنان ادامه دارد.
۱۱:۳۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


سرکوب مردم کشمیر ادامه دارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author