سرپرست سازمان لیگ بالاخره معرفی شد

سرپرست سازمان لیگ بالاخره معرفی شد
در پی حکمی از سوی رئیس فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند به سمت سرپرست نایب رئیسی دوم و رئیس کمیته مسابقات منصوب شد.

سرپرست سازمان لیگ بالاخره معرفی شد

در پی حکمی از سوی رئیس فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند به سمت سرپرست نایب رئیسی دوم و رئیس کمیته مسابقات منصوب شد.
سرپرست سازمان لیگ بالاخره معرفی شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author