سرهنگ علی‌فر:مردم بیشتری به خاطر گزارش‌های من فوتبال می‌بینند

سرهنگ علی‌فر:مردم بیشتری به خاطر گزارش‌های من فوتبال می‌بینند
سرهنگ علیفر می‌گوید با گزارش‌هایش تعداد بینندگان بازی‌های لیگ برتر را بیشتر از قبل کرده‌است!

سرهنگ علی‌فر:مردم بیشتری به خاطر گزارش‌های من فوتبال می‌بینند

سرهنگ علیفر می‌گوید با گزارش‌هایش تعداد بینندگان بازی‌های لیگ برتر را بیشتر از قبل کرده‌است!
سرهنگ علی‌فر:مردم بیشتری به خاطر گزارش‌های من فوتبال می‌بینند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author