سرمربی محبوب مارادونا را بشناسید

سرمربی محبوب مارادونا را بشناسید
دیگو مارادونا می‌گوید لیورپول را دوست دارد چون یورگن کلوپ سرمربی آن است.

سرمربی محبوب مارادونا را بشناسید

دیگو مارادونا می‌گوید لیورپول را دوست دارد چون یورگن کلوپ سرمربی آن است.
سرمربی محبوب مارادونا را بشناسید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author