سرمربی سوریه: موقعیت‌های بیشتری نسبت به ایران داشتیم!

سرمربی سوریه: موقعیت‌های بیشتری نسبت به ایران داشتیم!
ایمن الحکیم معتقد است تیمش فوتبال بهتری را نسبت به ایران ارائه داد اما نتیجه تساوی عادلانه بود.

سرمربی سوریه: موقعیت‌های بیشتری نسبت به ایران داشتیم!

ایمن الحکیم معتقد است تیمش فوتبال بهتری را نسبت به ایران ارائه داد اما نتیجه تساوی عادلانه بود.
سرمربی سوریه: موقعیت‌های بیشتری نسبت به ایران داشتیم!

کانال تلگرام اکسین چنل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author