سرمربی روستوف: بازی رفت برابر بایرن دشوار بود

سرمربی روستوف: بازی رفت برابر بایرن دشوار بود
ایوان دانیلیانتس، سرمربی روستوف و الکساندر گاتسکانا کاپیتان این تیم در کنفرانس مطبوعاتی قبل از دیدار حساس خود برابر بایرن شرکت کردند.

سرمربی روستوف: بازی رفت برابر بایرن دشوار بود

ایوان دانیلیانتس، سرمربی روستوف و الکساندر گاتسکانا کاپیتان این تیم در کنفرانس مطبوعاتی قبل از دیدار حساس خود برابر بایرن شرکت کردند.
سرمربی روستوف: بازی رفت برابر بایرن دشوار بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author