سردرگمی درباره قرارداد میلیاردی آندو؛ او گرانترین است یا این استقلالی و پرسپولیسی؟!

سردرگمی درباره قرارداد میلیاردی آندو؛ او گرانترین است یا این استقلالی و پرسپولیسی؟!
روز‌های گذشته رقم قرارداد بازیکنان لیگ برتری منتشر شد که به نظر می رسد با واقعیت فرق می کند.

سردرگمی درباره قرارداد میلیاردی آندو؛ او گرانترین است یا این استقلالی و پرسپولیسی؟!

روز‌های گذشته رقم قرارداد بازیکنان لیگ برتری منتشر شد که به نظر می رسد با واقعیت فرق می کند.
سردرگمی درباره قرارداد میلیاردی آندو؛ او گرانترین است یا این استقلالی و پرسپولیسی؟!

موزیک جوان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author