سردار آزمون و فرهاد قائمی در حال تماشای والیبال از روی تخت بیمارستان؛همین الان ،یهویی!

سردار آزمون و فرهاد قائمی در حال تماشای والیبال از روی تخت بیمارستان؛همین الان ،یهویی!
سردار آزمون به بیمارستان آتیه رفت و هم از فرهاد قائمی عیادت کرد و هم با او به تماشای والیبال نشست.

سردار آزمون و فرهاد قائمی در حال تماشای والیبال از روی تخت بیمارستان؛همین الان ،یهویی!

سردار آزمون به بیمارستان آتیه رفت و هم از فرهاد قائمی عیادت کرد و هم با او به تماشای والیبال نشست.
سردار آزمون و فرهاد قائمی در حال تماشای والیبال از روی تخت بیمارستان؛همین الان ،یهویی!

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author