سردار آزمون تکذیب کرد:بازجویی توسط پلیس روسیه؟ نه اصلا!

سردار آزمون تکذیب کرد:بازجویی توسط پلیس روسیه؟ نه اصلا!
سردار آزمون می‌گوید پلیس روسیه او را بازجویی نکرده‌است.

سردار آزمون تکذیب کرد:بازجویی توسط پلیس روسیه؟ نه اصلا!

سردار آزمون می‌گوید پلیس روسیه او را بازجویی نکرده‌است.
سردار آزمون تکذیب کرد:بازجویی توسط پلیس روسیه؟ نه اصلا!

نصب بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author