ستاره مصدوم استقلال خوزستان بر سر دوراهی

ستاره مصدوم استقلال خوزستان بر سر دوراهی
رحیم زهیوی بعد از انجام بازی های درخشان در ترکیب استقلال خوزستان که در نهایت توام با کسب عنوان قهرمانی لیگ پانزدهم شد به تیم ملی دعوت شد.

ستاره مصدوم استقلال خوزستان بر سر دوراهی

رحیم زهیوی بعد از انجام بازی های درخشان در ترکیب استقلال خوزستان که در نهایت توام با کسب عنوان قهرمانی لیگ پانزدهم شد به تیم ملی دعوت شد.
ستاره مصدوم استقلال خوزستان بر سر دوراهی

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author