ستاره سابق سرخابی ها امسال خداحافظی می کند؟

ستاره سابق سرخابی ها امسال خداحافظی می کند؟
نیکبخت اگر امسال در تیمی بازی نکند، کفش هایش را رسما می آویزد.

ستاره سابق سرخابی ها امسال خداحافظی می کند؟

نیکبخت اگر امسال در تیمی بازی نکند، کفش هایش را رسما می آویزد.
ستاره سابق سرخابی ها امسال خداحافظی می کند؟

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author