ستاره سابق استقلال بازی با پرسپولیس را از دست داد

ستاره سابق استقلال بازی با پرسپولیس را از دست داد
مجید جلالی تصمیم گرفت از آرش برهانی در مسابقه با پرسپولیس استفاده نکند.

ستاره سابق استقلال بازی با پرسپولیس را از دست داد

مجید جلالی تصمیم گرفت از آرش برهانی در مسابقه با پرسپولیس استفاده نکند.
ستاره سابق استقلال بازی با پرسپولیس را از دست داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author