سارا خادم الشریعه:من را با آقا تختی و پوریای ولی مقایسه نکنید!

سارا خادم الشریعه:من را با آقا تختی و پوریای ولی مقایسه نکنید!
ورزش سه نوشت:بانوی شطرنج ایران می‌گوید:«کارهایی که تختی و پوریای ولی کردن خیلی بزرگ بوده و اصلا قابل قیاس با کاری که او انجام داده نیست.»

سارا خادم الشریعه:من را با آقا تختی و پوریای ولی مقایسه نکنید!

ورزش سه نوشت:بانوی شطرنج ایران می‌گوید:«کارهایی که تختی و پوریای ولی کردن خیلی بزرگ بوده و اصلا قابل قیاس با کاری که او انجام داده نیست.»
سارا خادم الشریعه:من را با آقا تختی و پوریای ولی مقایسه نکنید!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author