زیدان: منچستر به دنبال واران است

زیدان: منچستر به دنبال واران است
زین الدین زیدان، سرمربی فرانسوی رئال مادرید اذعان داشت که در تابستان، پیشنهادی گزاف برای جذب واران به دست سران رئال مادرید رسیده است.

زیدان: منچستر به دنبال واران است

زین الدین زیدان، سرمربی فرانسوی رئال مادرید اذعان داشت که در تابستان، پیشنهادی گزاف برای جذب واران به دست سران رئال مادرید رسیده است.
زیدان: منچستر به دنبال واران است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author