زوبین: واشنگتن تحریم های اصلی ایران را تغییر نداده است

زوبین: واشنگتن تحریم های اصلی ایران را تغییر نداده است
معاون وزیر خزانه داری آمریکا گفت: واشنگتن تحریم های اصلی ایران را تغییر نداده و این تحریم ها همچنان پا برجاست.
۱۰:۴۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


زوبین: واشنگتن تحریم های اصلی ایران را تغییر نداده است

معاون وزیر خزانه داری آمریکا گفت: واشنگتن تحریم های اصلی ایران را تغییر نداده و این تحریم ها همچنان پا برجاست.
۱۰:۴۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


زوبین: واشنگتن تحریم های اصلی ایران را تغییر نداده است

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author