زهیوی من را یاد خودم می اندازد/ خذیراوی: شاید همبازی رونالدینهو می‌شدم!

زهیوی من را یاد خودم می اندازد/ خذیراوی: شاید همبازی رونالدینهو می‌شدم!
تیم ملی ایران در 3 آبان سال 1380 به مصاف امارات رفت و توانست در تهران با تک گل کریم باقری امارات را شکست دهد. به مناسبت سالگرد این بازی با مجاهد خذیراوی گفت و گوی کوتاهی کردیم؛ بازیکنی که بسیار زود آمد، به همه چیز رسید و البته به هیچ چیز نرسید.

زهیوی من را یاد خودم می اندازد/ خذیراوی: شاید همبازی رونالدینهو می‌شدم!

تیم ملی ایران در 3 آبان سال 1380 به مصاف امارات رفت و توانست در تهران با تک گل کریم باقری امارات را شکست دهد. به مناسبت سالگرد این بازی با مجاهد خذیراوی گفت و گوی کوتاهی کردیم؛ بازیکنی که بسیار زود آمد، به همه چیز رسید و البته به هیچ چیز نرسید.
زهیوی من را یاد خودم می اندازد/ خذیراوی: شاید همبازی رونالدینهو می‌شدم!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author