زلزله بازهم ژاپن را لرزاند

زلزله بازهم ژاپن را لرزاند
زلزله ای به بزرگی ۵.۴ دهم ریشتر هونشو ژاپن را لرزاند.
۲۱:۴۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


زلزله بازهم ژاپن را لرزاند

زلزله ای به بزرگی ۵.۴ دهم ریشتر هونشو ژاپن را لرزاند.
۲۱:۴۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


زلزله بازهم ژاپن را لرزاند

خبرگزاری ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author