ریزه اسپور، رامین رضاییان را نخواست

ریزه اسپور، رامین رضاییان را نخواست
باشگاه ریزه اسپور نام رامین رضاییان را از لیست بازیکنان خود خارج کرد.

ریزه اسپور، رامین رضاییان را نخواست

باشگاه ریزه اسپور نام رامین رضاییان را از لیست بازیکنان خود خارج کرد.
ریزه اسپور، رامین رضاییان را نخواست

شهرداری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author