رکوردشکنی تاریخی ترکیب امروز چلسی (عکس)

رکوردشکنی تاریخی ترکیب امروز چلسی (عکس)
آنتوینیو کونته امروز برای پنجمین بازی متوالی، تیمش را با یک ترکیب و بدون هیچگونه تغییری به میدان می فرستد.

رکوردشکنی تاریخی ترکیب امروز چلسی (عکس)

آنتوینیو کونته امروز برای پنجمین بازی متوالی، تیمش را با یک ترکیب و بدون هیچگونه تغییری به میدان می فرستد.
رکوردشکنی تاریخی ترکیب امروز چلسی (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author