روی خط خبر/ ورشکستگی شرکت ها؛ صوری یا واقعی؟

روی خط خبر/ ورشکستگی شرکت ها؛ صوری یا واقعی؟
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی گفت: ورشکستگی ها شرکت ها در هر اقتصادی روی می دهد و چنین اتفاقاتی طبیعی است.
۱۹:۲۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


روی خط خبر/ ورشکستگی شرکت ها؛ صوری یا واقعی؟

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی گفت: ورشکستگی ها شرکت ها در هر اقتصادی روی می دهد و چنین اتفاقاتی طبیعی است.
۱۹:۲۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


روی خط خبر/ ورشکستگی شرکت ها؛ صوری یا واقعی؟

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author