روی خط خبر/ نبود اشتغال و درآمد کم عامل اصلی مهاجرت از روستا

روی خط خبر/ نبود اشتغال و درآمد کم عامل اصلی مهاجرت از روستا
معاون توسعه و روستایی ریاست جمهور، نبود اشتغال و درآمد کم را دو مشکل اصلی روستائیان عنوان کرد.
۰۹:۴۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


روی خط خبر/ نبود اشتغال و درآمد کم عامل اصلی مهاجرت از روستا

معاون توسعه و روستایی ریاست جمهور، نبود اشتغال و درآمد کم را دو مشکل اصلی روستائیان عنوان کرد.
۰۹:۴۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


روی خط خبر/ نبود اشتغال و درآمد کم عامل اصلی مهاجرت از روستا

گروه تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author