روند جزئی افزایش دما در کشور

روند جزئی افزایش دما در کشور
تا اواسط هفته آینده جوی آرام در کشور حاکم است و پدیده غالب ، در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد است. در این مدت روند جزئی افزایش دما در کشور ادامه دارد.
۱۱:۵۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


روند جزئی افزایش دما در کشور

تا اواسط هفته آینده جوی آرام در کشور حاکم است و پدیده غالب ، در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد است. در این مدت روند جزئی افزایش دما در کشور ادامه دارد.
۱۱:۵۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


روند جزئی افزایش دما در کشور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author