رومینیگه:/ آنچلوتی هم در مورد رقم سانچز متقاعد شد

رومینیگه:/ آنچلوتی هم در مورد رقم سانچز متقاعد شد
کارل هاینس رومینیگه، رئیس باشگاه بایرن معتقد است که کارلو آنچلوتی هم معتقد است که با توجه کیفیت رناتو سانچز، پرداخت چنین مبلغی برای او قابل دفاع است.

رومینیگه:/ آنچلوتی هم در مورد رقم سانچز متقاعد شد

کارل هاینس رومینیگه، رئیس باشگاه بایرن معتقد است که کارلو آنچلوتی هم معتقد است که با توجه کیفیت رناتو سانچز، پرداخت چنین مبلغی برای او قابل دفاع است.
رومینیگه:/ آنچلوتی هم در مورد رقم سانچز متقاعد شد

کرمان نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author