روسف: اتهامات ضد من منصفانه نیست!

روسف: اتهامات ضد من منصفانه نیست!
دیلما روسف رئیس جمهور تعلیق شده برزیل در سخنان خود در جلسه سنای این کشور گفت: برای حفظ قانون اساسی کشورم سوگند خوردم و به همه تعهدات خود پایبند بودم.
۱۹:۱۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


روسف: اتهامات ضد من منصفانه نیست!

دیلما روسف رئیس جمهور تعلیق شده برزیل در سخنان خود در جلسه سنای این کشور گفت: برای حفظ قانون اساسی کشورم سوگند خوردم و به همه تعهدات خود پایبند بودم.
۱۹:۱۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


روسف: اتهامات ضد من منصفانه نیست!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author