روزی روزگاری پاس، قطب سوم تهران

روزی روزگاری پاس، قطب سوم تهران
مهدی مناجاتی ،یکی از بزرگترین خدمتگزاران فوتبال ایران در دهه 60 بود .او یکی از بزرگترین مجموعه های فوتبال ایران را در دهه 60 زنده کرد .

روزی روزگاری پاس، قطب سوم تهران

مهدی مناجاتی ،یکی از بزرگترین خدمتگزاران فوتبال ایران در دهه 60 بود .او یکی از بزرگترین مجموعه های فوتبال ایران را در دهه 60 زنده کرد .
روزی روزگاری پاس، قطب سوم تهران

دانلود رایگان اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author