روایت خواندنی از بزرگترین دستاورد ورزشی دولت امید

روایت خواندنی از بزرگترین دستاورد ورزشی دولت امید
مصطفی مدبر رئیس شرکت توسعه و نوسازی اماکن ورزشی از مراحل افتتاح مهمترین پروژه ورزشی سال‌های اخیر کشور می‌گوید.

روایت خواندنی از بزرگترین دستاورد ورزشی دولت امید

مصطفی مدبر رئیس شرکت توسعه و نوسازی اماکن ورزشی از مراحل افتتاح مهمترین پروژه ورزشی سال‌های اخیر کشور می‌گوید.
روایت خواندنی از بزرگترین دستاورد ورزشی دولت امید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author