رمزگشایی دهنوی از پنالتی جنجالی

رمزگشایی دهنوی از پنالتی جنجالی
قاسم دهنوی هافبک تیم صبا هرگونه شایعه مبنی بر تبانی هنگام ضربه پنالتی را رد می‌کند.

رمزگشایی دهنوی از پنالتی جنجالی

قاسم دهنوی هافبک تیم صبا هرگونه شایعه مبنی بر تبانی هنگام ضربه پنالتی را رد می‌کند.
رمزگشایی دهنوی از پنالتی جنجالی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author